Regulamin Szkoleń HPR Group

Regulamin Szkoleń

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.k.

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.K. (Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Smolnej 32 lok. 17 działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271777. Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem ewidencyjnym 2.14/00342/2014.

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia z organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.hprgroup.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy lub przekazując go w formie elektronicznej: faxem lub e-mailem pod wskazany w formularzu adres, numer faxu lub adres e-mailowy. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przesłania formularza zgłoszeniowego). W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.
W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie pocztą, faxem lub e-mailem do Organizatora. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).
W przypadkach niektórych rodzajów szkoleń (tzw. szkoleń dedykowanych) uczestnikom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ani w trybie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, ani na mocy art. 7 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (DzU z 2000 r. Nr 22, poz. 271). Informacja, że dane szkolenie jest szkoleniem dedykowanym oznaczane jest na formularzu zgłoszeniowym.

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie faxem, e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VII. ZMIANA WYKŁADOWCY

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia.
Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za szkolenie przez uczestnika.

VIII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).
Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy, poczęstunek. W przypadku szkoleń otwartych istnieje obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

IX. RABATY

Dla grup i stałych partnerów proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innym i promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę. W przypadku szkoleń zamkniętych obowiązują indywidualne ustalenia.

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem.

X. REKLAMACJE

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez HPR Group Sp. z o.o. Selectone Sp.K. z siedzibą w Warszawie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia.
4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.

Poproszę jeszcze o Like'a:-)